Blue Flower

Informacje dla beneficjentów

Zobowiązania dot. informowania o uzyskanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020

Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z  umową o dofinansowanie, zawieraną zarówno z Zarządem Województwa ( w przypadku "dużych" wniosków, jak i z Zarządem LGD ( w przypadku projektów grantowych) są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW.

Osoby, których nie dotyczą wymogi zawarte w Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, tzn. Beneficjenci w przypadku operacji, dla których całkowite wsparcie publiczne nie przekracza 50 tyś. euro i nie posiadają swojej strony internetowej, powinni zgodnie z umową poinformować o uzyskanym w ramach PROW wsparciu, co będzie weryfikowane na miejscu podczas kontroli ze strony Instytucji Wdrażającej program. Informacja ta może pojawić się na zakupionym sprzęcie (np. poprzez umieszczenie naklejek) lub też w miejscu realizacji operacji (np. siedziba/ biuro itp.), należy umieścić plakat informacyjny dot. dofinansowania.

Pozostali Beneficjenci, którzy posiadają swoją stronę internetową lub też których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tyś euro, powinni zastosować zapisy ww księgi wizualizacji znaku PROW - wymogi dot. m.in. umieszczenia w miejscu realizacji operacji plakatów/tablic lub banerów - w zależności od wysokości uzyskanego dofinansowania.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zapisami księgi, jak również zapisami umowy dot. tego wymogu, zobowiązania te są bowiem weryfikowane przez instytucje dokonujące kontroli projektów.

Przykładowe naklejki do wykorzystania na zakupionym sprzęcie znajdą Państwo w pliku naklejka PROW 2014-2020

 

Ponadto zgodnie ze składanymi przez beneficjentów oświadczeniami, będącymi załącznikami do WOPP, każdy zobowiązany jest do złożenia do LGD Ankiety monitorującej realizację operacji- Ankieta monitorująca