Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"

Projekt grantowy nr 2/2023/G

 

Kwota dofinansowania: 179 981,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie"; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego: Wydarzenia promocyjno- informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów powodujące wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD „Perła Jury"

Cel Ogólny 1: Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury",

Cel szczegółowy 1.3: Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych, a także integracji i ekonomii społecznej.

Przedsięwzięcie 1.3.1: Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych.

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 14 zadań