Blue Flower

Podsumowanie spotkań i założenia do LSR 2023-2027

W wyniku przeprowadzonych spotkan i konsultacji określono najistotniejsze potrzeby a mianowicie:

  • Umożliwienie podejmowania działalności gospodarczych oraz rozwój już istniejących
  • Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
  • Kultywowane tradycji lokalnych
  • Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy
  • Wspieranie osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji/umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy
  •  Tworzenie i rozwój terenów zielonych
  • Doposażenie jednostek użyteczności publicznej z uwzględnieniem działań proekologicznych
  • Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji wydarzeń, spotkań integrujących grupy w niekorzystnej sytuacji, szkoleń itp.
  • Wsparcie działań umożliwiających poznanie dobrych praktyk i ewentualną współpracę z instytucjami działającymi poza obszarem LGD oraz na terenie UE.