Blue Flower

Dokumenty związane z podejmowaniem działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji dla Podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

 Dokumenty umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów w kryteriach wyboru oraz inne wymagane przez LGD:

Oświadczenie o innowacyjności operacji

Oświadczenie o zatrudnieniu osób z grup defaworyzowanych

Oświadczenie o posiadaniu statusu długotrwale bezrobotnego

Oświadczenie o wykorzystaniu technologii teleinformatycznych/ związanych z ochroną środowiska/przeciwdziałania zmianom klimatu.

Oświadczenie o zobowiązaniu utrzymania działalności gospodarczej

Oświadczenie o zobowiązaniu do utworzenia i utrzymania miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika przez okres związania z celem

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej

za pośrednictwem LGD „Perła Jury" w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełniania ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD „Perła Jury"

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz