Blue Flower

Dokumenty związane z możliwością pozyskania dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy-  wersja Excel - 2z

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - wersja PDF- 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-2z

 

Biznesplan- wersja Word

Biznesplan- Wersja PDF

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 

Wykaz działek ewidencyjnych

 

Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiazaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej

Zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełniania ankiet monitorujacych realizację operacji na potrzeby LGD

Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Umowa o przyznanie pomocy- wzór -2z

 

Wniosek o płatność - wersja Excel

Wniosek o płatność- wersja PDF

Instrukcja do Wniosku o płatność

 

Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

 

Nowe kryteria oceny projektu

Kryteria oceny projektu przez Radę Programową

Karta oceny projektu- cel ogólny 2- podejmowanie działalności gospodarczej

Zbiorcza karta oceny projektu

 

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur 

Formularz- Protest od decyzji Rady Programowej

 

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI- Wytyczne MINROL