Blue Flower

Krok do kariery

KROK DO KARIERY

Projekt ,,Krok do kariery” jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Perła Jury" w partnerstwie z Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie
od 01-05-2020 do 30-04-2022

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 45 osobom  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów gmin Łazy, Poęba Zawiercie. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).

Wartość projektu : 652 240,00 zł.

Wartość dofinansowania: 619 628,00 zł.

Wartość środków EFS: 554 404,00 zł.,


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Formularz Zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie