Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2019

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) a).

Forma wsparcia: premia

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 600 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł

Termin składania wniosków: 04.03.2019 r. -18.03.2019 r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 18.03, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Więcej informacji tutaj

Ruszamy z kolejnymi naborami wniosków

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza kolejne nabory wniosków:

Nabór 9/2018- Doposażenie JST świadczących usługi zdrowotne, socjalne lub komunalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 10/2018- Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 11/2018- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 12/2018- Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 13/2018- Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 14/2018- Rewitalizacja zabytków związanych z dziedzictwem lokalnym

Dokumenty dot. naboruzałącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie 1- Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Ogłoszenie 2- Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury

Ogłoszenie 3- Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności

Ogłoszenie 4- Budowa, przebudowa, doposażanie miejsc rekreacyjnych/ turystycznych

Ogłoszenie 5- Działania informacyjno-promocyjne

Wnioski można składać w terminie od od dnia 18.06. 2018 r. do dnia 16.07. 2018r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 16.07- wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza kolejne nabory

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza kolejne nabory wniosków:

Nabór 3/2018- Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów / pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 4/2018- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 5/2018- Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 6/2018- Budowa, przebudowa, doposażanie miejsc rekreacyjnych/ turystycznych

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 7/2018- Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 8/2018- Rewitalizacja zabytków związanych z dziedzictwem lokalnym

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 2/2018

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – do 63,63 %.
Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:
- jednostka sektora finansów publicznych, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, przy czym miejsce realizacji operacji musi znajdować się na terenie LGD „Perła Jury”.
Limit środków dostępnych w konkursie: 90 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.01.2018r- 17.01.2018r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj.