Blue Flower

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór na realizację zadań w ramach projektu grantowego. Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone ogłoszenie o naborze:

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Termin składania wniosków:
od dnia 11.02.2021 r. do dnia 26.02. 2021r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 26.02.2021r.- wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury", 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1,
II piętro, pokój nr 12
Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Regulamin konkursu grantowego

Wniosek o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

Kryteria merytoryczne dot. projektów grantowych

Regulamin doradztwa

Oświadczenie wnioskodawcy dot. wykorzystania zasobów

Oświadczenie wnioskodawcy dot. skierowania zadania do grup defaworyzowanych

Oświadczenie o wspólnej realizacji grantu

Oświadczenie wnioskodawcy dot. zaangażowania lokalnej społeczności

Oświadczenie o zgodności dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy/ Grantobiorcy

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

Wniosek o odwołanie od decyzji Rady Programowej

Sprawozdanie z realizacji grantu

Ankieta monitorująca

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór 9/2020

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) a).

Forma wsparcia: premia

Limit środków dostępnych w konkursie: 173 483,91 €

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł

Termin składania wniosków31.08.2020 r. -14.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 12 w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 14.09.2020, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Niezbędne dokumenty do pobrania tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór 8/2020/G

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór na realizację zadań w ramach projektu grantowego. Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone ogłoszenie o naborze:

Ogłoszenie o naborze- Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

Termin składania wniosków:
od dnia 17.08. 2020 r. do dnia 31.08. 2020r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 31.08-2020 wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1,
II piętro, pokój nr 12
Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Regulamin konkursu grantowego

Wniosek o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

Kryteria merytoryczne dot. projektów grantowych

Regulamin doradztwa

Oświadczenie wnioskodawcy dot. wykorzystania zasobów

Oświadczenie wnioskodawcy dot. skierowania zadania do grup defaworyzowanych

Oświadczenie o wspólnej realizacji grantu

Oświadczenie wnioskodawcy dot. zaangażowania lokalnej społeczności

Oświadczenie o zgodności dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy/ Grantobiorcy

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

Wniosek o odwołanie od decyzji Rady Programowej

Sprawozdanie z realizacji grantu

Ankieta monitorująca

 

 

Ogłoszenie o konkursie

             Ogłoszenie o naborze nr 7/2020

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Dokumenty dot. naboru 

     załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Ruszamy z naborami na realizacę zadań w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie 1-Działania informacyjno- promocyjne

Ogłoszenie 2-Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Ogłoszenie 3-Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

Ogłoszenie 4-Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Ogłoszenie 5-Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury

Ogłoszenie 6-Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Termin składania wniosków:
od dnia 02.01.2020 r. do dnia 16.01.2020r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1,
II piętro, pokój nr 3  w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 16.01, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.