Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2018

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi zdrowotne, socjalne lub komunalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – do 63,63 %.
Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:
- jednostka sektora finansów publicznych, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, przy czym miejsce realizacji operacji musi znajdować się na terenie LGD „Perła Jury”.
Limit środków dostępnych w konkursie: 138 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.01.2018r- 17.01.2018r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie 1- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Ogłoszenie 2-  Działania informacyjno-promocyjne

Ogłoszenie 3-  Wydarzenia promocyjno-informacyjne

Wnioski można składać w terminie od 24.10. 2017 r. do dnia 21.11. 2017r. w siedzibie LGD.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 6/2017

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2c).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – do 70 %.
Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  lub osoba prawna, z wyłączeniem województwa, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie LGD „Perła Jury” prowadząca działalność co najmniej przez 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1 672 000,00 zł
Kwota dofinansowania na 1 wniosek: 50 000,00-200 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.10.2017r.- 20.10.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2017

Zakres tematyczny operacji: Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów / pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 6).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:

  • Organizacje pozarządowe – 80 %,
  • Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 %.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 223 985,35 zł
Termin składania wniosków: 24.07.2017r- 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 2/2017

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi zdrowotne, socjalne lub komunalne – warunek: utworzenie i/ lub utrzymanie miejsc pracy- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 6).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – 63,63 %.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: jednostki samorządu terytorialnego.

Limit środków dostępnych w konkursie: 138 000,00 zł

Termin składania wniosków:  24.07.2017r.- 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.