Blue Flower

Ruszamy z naborami na realizacę zadań w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie 1-Działania informacyjno- promocyjne

Ogłoszenie 2-Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Ogłoszenie 3-Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

Ogłoszenie 4-Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Ogłoszenie 5-Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury

Ogłoszenie 6-Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Termin składania wniosków:
od dnia 02.01.2020 r. do dnia 16.01.2020r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1,
II piętro, pokój nr 3  w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 16.01, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Kryteria merytoryczne dot. projektów grantowych

Regulamin konkursu grantowego

Regulamin doradztwa

Wniosek o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie wnioskodawcy dot. wykorzystania zasobów

Oświadczenie wnioskodawcy dot. skierowania zadania do grup defaworyzowanych

Oświadczenie o wspólnej realizacji grantu

Oświadczenie wnioskodawcy dot. zaangażowania lokalnej społeczności

Oświadczenie o zgodności dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy/ Grantobiorcy

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

Wniosek o odwołanie od decyzji Rady Programowej

Ankieta monitorująca

Sprawozdanie z realizacji grantu

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1, bądź w punkcie informacyjnym w Szczekocinach, ul. Senatorska 2 w godzinach pracy.