Blue Flower

RODO

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy co następuje:

1. DEFINICJE

LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO

Odbiorca – podmiot, któremu będą przekazywane Państwa dane w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO

UM – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w 42-425 Kroczyce Siamoszyce  ul. Edukacyjna 15.

Inspektorem Ochrody Danych jest pan Marek Krupa. Kontakt z IOD Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez Biuro Stowarzyszenia – adres, telefon i e-mail znajdują się w zakładce KONTAKT na naszej stronie internetowej - www.lgdperlajury.pl

 

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantu.

Zakres danych: danymi zbieranymi od Państwa będą wszelkie dane konieczne do podania we wnioskach jak i te podane w załącznikach do wniosków. Formularze wniosków o przyznanie pomocy są odgórnie aktualizowane przez ARiMR.

Danymi zbieranymi od Państwa są zatem np. dane identyfikacyjne, nazwisko, imiona, data urodzenia, adres zamieszkania, nr. identyfikacyjny - ARiMR, obywatelstwo, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, płeć, status działalności, status przedsiębiorcy, dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu, dane kontaktowe, dane pełnomocnika, kopia dokumentu tożsamości, informacja o zatrudnieniu i braku zatrudnienia i informacja o fakcie bycia osobą niepełnosprawną, oraz inne dane.

Cel przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia Państwu dofinansowania
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawa: podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wnioskodawców i grantobiorców jest Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR  00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r.

Rekrutacja i ewidencja uczestników wydarzeń (w tym doradztwa) organizowanych przez LGD

Zakres danych: danymi jakie będą zbierane od Państwa podczas aktywizacji społecznych będą, w zależności od wytycznych programów, czy umów, m. in.: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nr dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej, numery telefonów uczestników, adres zamieszkania, podpisy.

Cel przetwarzania: dane są zbierane w celach rejestracji uczestników wydarzeń oraz monitorowania ilości uczestników biorących w nich udział, a także dla celów rozliczenia się z podmiotami, z którymi podpisano umowy o przyznanie pomocy.

Podstawa prawna: podstawą prawną przetwarzania przez nas danych uczestników wydarzeń są umowy o przyznaniu pomocy i umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez LGD. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z Biurem LGD.

Wydawanie opinii ramach RPO WSE 2014/2020

Zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy

Cel przetwarzania: okazjonalnie LGD jest proszone przez wnioskodawcę o wydanie opinii dotyczącej zgodności projektu z LSR.

Podstawa prawna: podstawą prawną w zakresie wydania opinii dotyczącej zgodności projektu z LSR są regulaminy konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach programu RPO WSL 2014/2020.

Żadne prowadzone przez nas przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

4. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez LGD, są:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3) Inne organy w ramach przeprowadzanych kontroli

w zakresie wykonywania przez LGD umowy o przyznaniu pomocy nr 00011-6937-UM1200011/16 z dnia 25.07.2016 oraz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r.

5. W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych prosimy Państwa o kontakt z biurem LGD (dane kontaktowe znajdą państwo w zakładce „KONTAKT” na naszej stronie internetowej www.lgdperlajury.pl).

6. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE?

Państwa dane są przetwarzane przez LGD w okresie realizacji projektu oraz w okresie ich trwałości zgodnie z zapisami w danych umowach. Każda umowa i projekt przewidują konkretny okres, prze który mamy obowiązek przetwarzać Państwa dane. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z Biurem LGD.

7. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH?

Posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO,

2) sprostowania swoich danych – art. 16 RODO,

3) usunięcia swoich danych (prawo do „bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

4) ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,

5) przenoszenia danych – art. 20 RODO,

6) wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO,

7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – art. 7 ust. 3 RODO.

W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy w ramach przeprowadzanych naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeżeli odmówią Państwo podania danych osobowych na etapie składania wniosków, to zawarcie umowy będzie niemożliwe, a co za tym idzie, nie będą mogli Państwo otrzymać dofinansowania.

Ponadto, podanie przez Państwa danych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach, działaniach oraz projektach organizowanych przez LGD „Perła Jury”.

Informujemy także, że jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.