Blue Flower

Szerokie Horyzonty

Szerokie horyzonty

Projekt „Szerokie horyzonty” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” w okresie od 1.09.2020r. – 31.08.2021r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M)zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie 9 gmin, które wchodzą w skład LGD „Perła Jury”. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana ścieżka reintegracji, uwzględniająca diagnozę aktualnej sytuacji uczestnika, jego potencjał i predyspozycje, a także potrzeby.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Pilica, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z dostępnego wsparcia: doradztwa zawodowego, konsultacji psychologicznych, pośrednictwa pracy oraz stażu lub szkolenia.

Wartość projektu: 443 740,63 zł.

Dofinansowanie projektu:  421 553,60 zł.

Wartość środków EFS: 377 179,53 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020.

 

Dokumenty do pobrania: