Blue Flower

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 15.00
w budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, ul. Zawierciańska 12.

Relacja ze spotkania informacyjno- konsultacyjnego

1 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się  spotkanie informacyjno- konsultacyjne o działalności Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury", celach Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania dofinansowania i typach operacji. Spotkanie prowadzili: Pani Ewelina Chuchro- kierownik biura LGD , Pani Iwona Kuźniak oraz Pan Artur Gluziński. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Spotkanie było realizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.

Informacja ze spotkania z grupami defaworyzowanymi

W dniu 06.03.2018.r w siedzibie LGD "Perła Jury" w Łazach odbyło się spotkanie informacyjne dot.:

- informowania o celach LSR,

- zasadach przyznawania dofinansowania,

- typach operacji,

- działalności LGD, 

- zasad interpretacji poszczególnych kryteriów wyboru

- procedur stosowanych przez Radę Programową,

- planowanego harmonogramie ogłaszania konkursów.