Blue Flower

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne z kuchni włoskiej w ramach projektu o akronimie „TURIST” – „”, które odbędą się w piątek 17 listopada o godzinie 17:00 w restauracji „Amazonka” w Zawadzie Pilickiej

Obowiązują zapisy w biurze LGD lub pod nr tel. 326710061. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt Współpracy OZE

oze obraz.png

 

W dniu 25.08.2023r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację Projektu współpracy "Otwieramy się na Zieloną Energię" o akronimie OZE.

Projekt realizowany będzie przez 3 Lokalne Grupy Działania:

1. LGD "Zielony Wierzchołek Śląska,

2. LGD "Perła Jury",

3. LAG "Gottinger Land"

 

Przedmiotem Umowy będzie Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wiosek samowystarczalnych energetycznie znajdujących się na obszarze niemieckiej LAG Gottinger Land oraz organizacja Rajdu rowerowego i 5 questów z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, LGD Zielony Wierzchołek Śląska i zielonej energii.

Łączna kwota pomocy finansowej to 450 705,00 zł

Rajd Rowerowy OZE

LGD Zielony Wierzchołek Śląska zaprasza na rajd rowerowy OZE połączony z konkursami wiedzy

START: 8 październik (niedziela) godz.  9.00, Rynek w Przystajni. 

Warunkiem udziału w Rajdzie jest wypełnienie Karty zgłoszenia na rajd rowerowy - druk poniżej

Podczas rajdu przeprowadzone będzie 5 konkursów:

 1. Konkurs wiedzy o UE
 2. Konkurs wiedzy o OZE
 3. Konkurs wiedzy o funkcjonowaniu LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
 4. Konkurs wiedzy o zrealizowanych projektach na obszarze LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
 5. Konkurs wiedzy o Atrakcjach turystycznych obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie wybierając go w karcie zgłoszenia..

Warunkiem udziału w Konkursie wiedzy jest wypełnienie Karty zgłoszenia w konkursie 

     Szczegóły na stronie organizatora

                       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska", Lokalna Grupa Działania „Perła Jury", współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Projekt OZE finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Asystenta Kierownika Projektu współpracy:

Zadania Kierownika projektu „Otwieramy Się Na Zieloną Energię – OZE”:

 

 1. Planowanie, koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją zadań leżących po stronie LGD „Perła Jury”, w tym:
  1. Planowanie i organizacja projektu: Określenie celów projektu, harmonogramu, budżetu, zadań do wykonania i ich terminów, wyznaczenie zespołu projektowego i zarządzanie zespołem.
  2. Nadzór nad wykonaniem projektu: Śledzenie postępu projektu, monitorowanie terminów i budżetu, rozwiązywanie problemów, utrzymywanie komunikacji w zespole projektowym.
  3. Zarządzanie ryzykiem: Ocena i zarządzanie ryzykami związanymi z projektem, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i planowanie działań prewencyjnych.
  4. Zarządzanie jakością: Zapewnienie, że projekt będzie spełniał ustalone standardy jakości, kontrola jakości wykonanych zadań.
  5. Komunikacja z interesariuszami: Utrzymywanie komunikacji z wykonawcami, przekazywanie informacji na temat postępów projektu i rozwiązywanie ewentualnych problemów.
  6. Zarządzanie dokumentacją: Zapewnienie, że dokumentacja projektu jest kompletna, aktualna i łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.
  7. Rozliczanie projektu: Zarządzanie finansami projektu, monitorowanie wydatków i raportowanie postępów projektu w odniesieniu do budżetu.

Informacja dla Beneficjentów

Szanowni Panśtwo, mieszkańcy terenu LGD Perła Jury

Informujemy że ze względu na wyczerpanie środków  w perspektywie 2014-2023

Lokalna Grupa Działania Perła Jury nie planuje ogłaszać żadnych konkursów do połowy 2024r.