Blue Flower

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD Perła Jury

 

                                                                                                           Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 maja 2023 roku (poniedziałek)
o godz. 15.30 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 59.

Porządek Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego zebrania Członków Stowarzyszenia
LGD „Perła Jury”:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2022 roku – podjęcie stosownych uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
 6. Zmiany w statucie stowarzyszenia
 7. Wybory władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję i podjęcie stosownych uchwał:
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 • Wybór Zarządu Stowarzyszenia;
 • Wybór Komisji Rewizyjnej

       8. Wolne wnioski.
       9. Zakończenie Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 09.05.2023r. pod nr 326710061.                                                       

     

 

 

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G

 

Kwota dofinansowania: 157 658,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie"; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LSR Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" poprzez doposażenie podmiotów działających w sferze kultury niezbędne do dalszego działania lub poprawy ich wizerunku.

Cel Ogólny 3: Kultywowanie dziedzictwa lokalnego.

Cel szczegółowy3.1: Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych.

Przedsięwzięcie 3.1.1: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 14 zadań

Zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu wspieranie działań realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD, posiadające w zakresie  swojej działalności kultywowania tradycji.

Rozeznanie w celu ustalenia cen rynkowych

09.11.2022

W ramach procedury należytego oszacowania wartości zamówienia w celu ustalenia cen rynkowych, Lokalna Grupa Działania Perła Jury zaprasza do złożenia oferty cenowej na: organizaccję kursów w ramach Projektu Krok do Kariery

1przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z elementami poligrafii (80h)
2. przeprowadzenie kursu stylizacja paznokci

 

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do  dnia 18-11-2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Lokalna Grupa Działania Perła Jury zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w stowarzyszeniu.
 4. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 7. Okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu złożenia oferty.
 8. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozeznanie ceny rynkowej przeprowadzenia kursu stylizacja paznokci

Formularz kurs stylizacji paznokci

Rozeznanie ceny rynkowej przeprowadzenia kursu „Pracownik biurowy z elementami poligrafii”

Formularz kurs pracownik biurowy z elementami poligrafii

Rozeznanie poczęstunek

formularz do rozeznania poczęstunek.

Rozeznanie ceny rynkowej kosmetolog

Formularz kosmetolog 

Rozeznanie ceny rynkowej dietetyk”

Formularz do rozeznania dietetyk

Rozeznanie psycholog

formularz do rozeznania psycholog.