Blue Flower

Informacja dot. składania wniosków w naborze 8/2020/G oraz 9/2020

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich prosimy o umawianie się na konkretne godziny udzielnego doradztwa oraz składania wniosków pod nr tel. 32 67 10 061. Prosimy o wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.

"Wioski tematyczne sposobem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej jest realizatorem operacji pn. "Wioski tematyczne sposobem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich". W ramach zadania przewidziano trzydniowy wyjazd szkoleniowy, który odbędzie się w dniach 4-6 września 2020 r. na obszarze powiatu Nidzickiego (woj. warmińsko-mazurskie). W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy obszarów wiejskich województwa śląskiego w wieku od 16 r.ż.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi oraz podmiotów zlokalizowanych na obszarach wiejskich do podejmowania wspólnych działań służących dywersyfikacji dochodów, rozwojowi turystyki wiejskiej oraz włączeniu społecznemu poprzez promocję idei funkcjonowania wiosek tematycznych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej. W ramach operacji zostanie upowszechniona wiedza dotycząca zasad tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego oraz zostaną przekazane praktyczne rozwiązania dotyczące tych zagadnień w ramach bezpośrednich spotkań, prezentacji i warsztatów.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 50 osób na temat zasad tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych, aktywizacja mieszkańców województwa śląskiego do podejmowania wspólnych działań mających na celu uzyskiwanie zróżnicowanych dochodów w turystyce wiejskiej oraz wzrost świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań pro przedsiębiorczych w ich lokalnych środowiskach. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 888 034 777.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? Zarejestruj się na stronie: www.ksow.pl                         

Materiały szkoleniowe

W dniach 21-22 lipca 2020r odbyło się szkolenie organizowane przez  LGD Perła Jury. W załączeniu materiały szkoleniowe spakowane programen ZIP

Materiały Szkoleniowe

Nowy termin Walnego Zebrania Członków LGD PERŁA JURY

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwc 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w Hotelu Amazonka w Zawadzie Pilickiej

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury":

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2019 roku – podjęcie stosownych uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
 6. Wolne Wnioski.
 7. Zamknięcie  Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 12.06.2020r. pod nr 326710061.                                                    

W związku z  epidemią koronawirusa, zwracamy się z prośbą o nie uczestniczeniu w Zebraniu wszystkich osób, które mają jakiekiekolwiek objawy przeziębienia, grypy itp. Nieobecność spowodowaną chorobą bardzo proszę również usprawiedliwić dzwoniąc na nr tel do biura LGD. Tego typu nieobecności będą usprawiedliwiane przez Zarząd LGD. Jednocześnie prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności i zasad higieny.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało pismo zawierające wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz przedstawiające prawne rozwiązania systemowe w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pismo zawiera wyjaśnienia zagadnień dotyczących:

 • zachowania terminu realizacji operacji,
 • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
 • wykonywania działalności gospodarczej,
 • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
 • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
 • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
 • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
 • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
 • zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Cała treść pisma dostępna tutaj: Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2020 r.