Blue Flower

Prezentacja LSR -przypomnienie

Przed następnym ogłoszeniem naborów wniosków prosimy o zapoznanie się z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

PREZENTACJA

Zaproszenie

Umowy na Wyposażenie w ramch grantow z C.O. 3 podpisane

Szanowni Państwo. W dniu 21.08.2019r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury .  Przystępujemy do podpisywania umów z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.

Informacja o LSR i LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”- słów kilka o możliwościach dofinansowania operacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

LGD „Perła Jury” obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin powiatu zawierciańskiego. Celem działania jest m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację LSR, tj. poprawę jakości życia mieszkańców, kultywowanie tradycji lokalnych i zwyczajów oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego. Działania te LGD z powodzeniem realizuje już od 12 lat.

Lokalna Strategia jest dokumentem, m.in. w oparciu o który będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. O dofinansowanie można ubiegać się tylko w drodze konkursu ogłoszonego przez LGD „Perła Jury”. Dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie operacji znajdują się na stronie www.perlajury.pl.

Cel ogólny 1 LSR dot. rozwoju obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”. W ramach tego celu można pozyskiwać środki np. na place rekreacyjno-wypoczynkowe, działalność promocyjno-informacyjną, realizację wydarzeń promocyjnych, warsztaty dla mieszkańców pogłębiające ich wiedzę, zakup strojów i wyposażenia dla grup społecznych nie związanych z kultywowaniem tradycji itd.

Cel ogólny 2 LSR dot. wspierania rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenia nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Cel ogólny 3 LSR dot. zachowania tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych. W ramach tego celu można pozyskać środki na: organizację warsztatów, realizację wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo, zakup wyposażenia dla podmiotów działających w sferze kultury oraz na prace konserwatorskie zabytków z terenu LGD.

Zasady przyznawania dofinansowania oraz typy operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej- można pozyskać 70 000,00 zł na działalność około turystyczną, a w przypadku działalności usługowej- 80 000,00 zł. Koszty są pokrywane w 100%, rozliczane ryczałtowo i muszą być związane ściśle z realizowaną operacją. Ponadto jest obowiązek utworzenia i utrzymania przez 2 lata od zakończenia projektu 1 miejsca pracy, przy czym może to być samozatrudnienie.

Rozwijanie działalności gospodarczej- można pozyskać do 300 000,00 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wydanych środków w wysokości max. 70% kosztów kwalifikowalnych określonych w Rozporządzeniu na Wdrażanie LSR.

Ponadto jest obowiązek utworzenia i utrzymania przez 3 lata od zakończenia projektu 1 miejsca pracy.

Dofinansowanie działań dla podmiotów sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, natomiast dla organizacji pozarządowych –do 100%.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32-6710061 lub w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1, od poniedziałku do piątku od 7-15.

Stypendia

 Otwarty nabór do programu stypendialnego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski przyjmuje zgłoszenia do Programu Stypendia Pomostowe – DYPLOM  Z  MARZEŃ  od studentów I roku - tegorocznych maturzystów mieszkających na terenach wiejskich lub miastach do 20 tyś. mieszkańców.                           Stypendium może otrzymać student  dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.                                                     Podstawowym kryterium jest liczba punktów osiągniętych na egzaminie maturalnym - nie niższa niż 90 liczona według algorytmu.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

  1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
  2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów ).
  3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawanym na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy    przez 0,6.
  5. Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów sumujemy.

Kolejnym kryterium jest dochód rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może być wyższy niż  1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.                                                                                                                                           Komisja Konkursowa Stowarzyszenia dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów             i prześle listę rekomendowanych, tegorocznych maturzystów – studentów pierwszego roku do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP), która wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polski (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację   im.  Stefana Batorego przyzna w drodze konkursu DYPLOM  Z  MARZEŃ  stypendia w wysokości 5000 zł wypłacanych w 10 miesięcznych ratach.                                                                                                    Maturzyści – studenci spełniający powyższe kryteria mogą zgłaszać swoje kandydatury na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie 695 400 442.         Więcej informacji o Programie Stypendia Pomostowe (Segment II ) można uzyskać na stronie:                    www.stypendia-pomostowe.pl                                                                                                                     

                                                                                                    Prezes Stowarzyszenie – Marta Grzesica