Blue Flower

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury":

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zmiany w statucie,dostosowanie statutu zgodnie z wytycznymi Krajowego Rejestru Sądowego- podjęcie stosownej uchwały.
 5. Wolne Wnioski.
 6. Zamknięcie  Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału  do 13.08.2021r. pod nr 326710061.    

Informacja KSOW

                                                              

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego    

w dniach 1 maja 2021 do 30 października   2021   roku realizuje   w   formie   wyjazdu  studyjnego który odbędzie się w drugiej połowie września br.  projekt   pt "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.             

Partnerami projektu są:

 • Uniwersytet Rolniczy im.   Hugona   Kołłątaja   Europejskie   Centrum   Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych,
 • Lokalna Grupa Działania Perła Jury,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Głównym celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z osiągnięciami Szwajcarii we wprowadzaniu innowacyjnych   przykładów współpracy  w sektorze rolnym. Projekt ma

służyć   inicjowaniu   różnorodności   form   uzyskiwania   dochodów   gospodarstw   rolnych   na

obszarach   wiejskich.   Ponadto   projekt   przyczyni   się   do:   promowania   systemów   sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym, współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej   oraz   wspierania   rozwoju   przedsiębiorczości   na   obszarach   wiejskich   przez podnoszenie   poziomu  wiedzy  i  umiejętności  w  obszarze   małego   przetwórstwa  lokalnego  i form dystrybucji żywności.

Projekt   skierowany   jest   dla   grupy   20   osób   z   terenu   województwa   małopolskiego,

śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego w tym: 3 przedstawicieli wnioskodawcy projektu, po

1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 3 przedstawicieli spółdzielczości, 2 organizacji

pozarządowych   działających   na   obszarach   wiejskich,   3   jednostek   naukowych,   po   1

przedstawicielu JST, przedsiębiorców i 4 rolników indywidualnych.

Rekrutacja   uczestników   nastąpi   poprzez   przesłanie   karty   zgłoszeniowej   do   podmiotów

opisanych   powyżej,   po   czym   nastąpi   oddelegowanie   przedstawicieli   na   podstawie

uzupełnionej karty zgłoszeniowej.

Operacja będzie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz broszury wydanej w

wersji papierowej i elektronicznej co umożliwi upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk

wśród szerszego grona odbiorców potencjalnie zainteresowanych obszarem tematycznym.

Uczestnicy wyjazdu zdobędą lub poszerzą wiedzę praktyczną z zakresu podejmowania

przedsięwzięć   gospodarczych   zgodnych   z   zasadami   zrównoważonego   rozwoju,   w   wyniku zapoznania   się   z   innowacyjnymi   i   ekonomicznie   uzasadnionymi   dobrymi   przykładami współpracy rolników, a opracowana i wydana po wyjeździe broszura informacyjna pozwoli upowszechnić zdobytą wiedzę.

Odwiedź portal KSOW –       http://ksow.pl/

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 

 

 

Informacja o pracy biura

Informujemy że w dniu 04-06-2021 Biuro LGD Perła Jury będzie nieczynne

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD Perła Jury

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 15.00
w Budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury":

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2020 roku – podjęcie stosownych uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
 6. Zmiany w statucie- podjęcie stosownej uchwały.
 7. Wolne Wnioski.
 8. Zamknięcie  Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 14.06.2021r. pod nr 326710061.                                                    

W związku z pandemią koronawirusa, zwracamy się z prośbą o nie uczestniczeniu w Zebraniu wszystkich osób, które mają jakiekiekolwiek objawy przeziębienia, grypy itp. Nieobecność spowodowaną chorobą bardzo proszę również usprawiedliwić dzwoniąc na nr tel do biura LGD. Tego typu nieobecności będą usprawiedliwiane przez Zarząd LGD. Jednocześnie prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności i zasad higieny.