Blue Flower

Zaproszenie na spotkania aktywizujące

Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną ,

które odbędzie się w dniu 02.12.2019r. o godz. 12.00

w  siedzibie LGD w Łazach, przy ul. Jesionowej 1

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną ,

które odbędzie się w dniu 07.12.2019r. o godz. 17.00

w Remizie OSP w Wierzbicy gm. Pilica.

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną ,

które odbędzie się w dniu 14.12.2019r. o godz. 18.00

w Remizie OSP w Chruszczobrodzie.

Prezentacja LSR -przypomnienie

Przed następnym ogłoszeniem naborów wniosków prosimy o zapoznanie się z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

PREZENTACJA

Zaproszenie

Umowy na Wyposażenie w ramch grantow z C.O. 3 podpisane

Szanowni Państwo. W dniu 21.08.2019r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury .  Przystępujemy do podpisywania umów z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.

Informacja o LSR i LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”- słów kilka o możliwościach dofinansowania operacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

LGD „Perła Jury” obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin powiatu zawierciańskiego. Celem działania jest m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację LSR, tj. poprawę jakości życia mieszkańców, kultywowanie tradycji lokalnych i zwyczajów oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego. Działania te LGD z powodzeniem realizuje już od 12 lat.

Lokalna Strategia jest dokumentem, m.in. w oparciu o który będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. O dofinansowanie można ubiegać się tylko w drodze konkursu ogłoszonego przez LGD „Perła Jury”. Dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie operacji znajdują się na stronie www.perlajury.pl.

Cel ogólny 1 LSR dot. rozwoju obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”. W ramach tego celu można pozyskiwać środki np. na place rekreacyjno-wypoczynkowe, działalność promocyjno-informacyjną, realizację wydarzeń promocyjnych, warsztaty dla mieszkańców pogłębiające ich wiedzę, zakup strojów i wyposażenia dla grup społecznych nie związanych z kultywowaniem tradycji itd.

Cel ogólny 2 LSR dot. wspierania rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw celem tworzenia nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Cel ogólny 3 LSR dot. zachowania tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych. W ramach tego celu można pozyskać środki na: organizację warsztatów, realizację wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo, zakup wyposażenia dla podmiotów działających w sferze kultury oraz na prace konserwatorskie zabytków z terenu LGD.

Zasady przyznawania dofinansowania oraz typy operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej- można pozyskać 70 000,00 zł na działalność około turystyczną, a w przypadku działalności usługowej- 80 000,00 zł. Koszty są pokrywane w 100%, rozliczane ryczałtowo i muszą być związane ściśle z realizowaną operacją. Ponadto jest obowiązek utworzenia i utrzymania przez 2 lata od zakończenia projektu 1 miejsca pracy, przy czym może to być samozatrudnienie.

Rozwijanie działalności gospodarczej- można pozyskać do 300 000,00 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wydanych środków w wysokości max. 70% kosztów kwalifikowalnych określonych w Rozporządzeniu na Wdrażanie LSR.

Ponadto jest obowiązek utworzenia i utrzymania przez 3 lata od zakończenia projektu 1 miejsca pracy.

Dofinansowanie działań dla podmiotów sektora finansów publicznych wynosi 63,63%, natomiast dla organizacji pozarządowych –do 100%.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32-6710061 lub w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1, od poniedziałku do piątku od 7-15.