Blue Flower

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD Perła Jury

                                                    

                                                           Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku (poniedziałek)
o godz. 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu, ul. Rynek 9.

Porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2023 roku – podjęcie stosownych uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
 1. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Programowej i Zarządu na nowy okres programowania.
 2. Zatwierdzenie Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach EFS+ oraz PS WPR
 3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania poprawek w procedurach i kryteriach wyboru operacji wynikających z bieżących zmian w obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wolne wnioski
 5. Zakończenie Zebrania

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 17.06.2024r. pod nr 326710061. 

Informacja o naborze wniosków w konkursie Śląskie NOWEFIO - GRANTY


Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS realizują projekt grantowy Śląskie NOWEFIO 2024-2026,

05 czerwca rozpoczynamy nabór wniosków w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw oraz na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. W konkursach można zdobyć grant w wysokości 6.250 zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 czerwca 2024r.

Wkrótce rozpoczniemy cykl spotkań (stacjonarnych oraz online) , podczas których będziemy informować o warunkach udziału w konkursach oraz realizacji projektów.

Harmonogram spotkań zamieszczamy na naszej stronie https://www.facebook.com/slaskienowefio oraz na stronie internetowej www.fio.bcp.org.p

 

Wyjazd Studyjny

 

Projekt współpracy „Otwieramy Się Na Zieloną Energię – OZE”

LGD Zielony Wierzchołek Śląska, LGD Perła Jury, LAG Göttingerland (Niemcy)
                           

 

                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny organizowany w ramach projektu współpracy pn. „Otwieramy się na Zieloną Energię” o akronimie OZE w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Poddziałanie 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, które odbędzie się na obszarze LAG Göttingerland – Niemcy.

 1. Celem operacji będzie wzrost wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Termin Wyjazdu studyjnego: 6-9.12.2023 r.
 3.  Liczba uczestników – 50 osób.
 4. Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu studyjnego oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania Wyjazdu studyjnego.

 1. W wyjeździe studyjnym uczestniczyć mogą tylkoosoby pełnoletnie.
 2. Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu studyjnego.

W wyjeździe studyjnym może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem obszaru LGD „Perła Jury” bądź jest przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jest wytypowana przez Samorządy należące do Lokalnej Grupy Działania Perła Jury

 1.     W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu do biura LGD bądź przesłania e-maila wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wyjeździe studyjnym. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.
 2. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20.11.2023 r. do godziny 12.00
 4. Załączniki:

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz Program

 

                                „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska", Lokalna Grupa Działania „Perła Jury", współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Projekt OZE finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich     na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne z kuchni włoskiej w ramach projektu o akronimie „TURIST” – „”, które odbędą się w piątek 17 listopada o godzinie 17:00 w restauracji „Amazonka” w Zawadzie Pilickiej

Obowiązują zapisy w biurze LGD lub pod nr tel. 326710061. Liczba miejsc ograniczona.