Blue Flower

Rozporządzenie z 10.09.2020- COVIDowe

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020- obowiązujące od dnia 9.09.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020- obowiązujące do 9.09.2017 r.

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności- obowiązująca od 2.09.2017 r.

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności obowiązująca do 2.09.2017 r.

Wytyczne nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WYTYCZNE NR 6/4/2017 w zakresie jednolitego  i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

WYTYCZNE NR 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

WYTYCZNE NR 4/2/2017 w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grypy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WYTYCZNE NR 2/1/2016 w zakresie prawidłowego i jednolitego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Załącznik nr 1 do wytycznych 2/1/2016
Załącznik nr 2 do wytycznych 2/1/2016
Załącznik nr 3 do wytycznych 2/1/2016
Załącznik nr 4 do wytycznych 2/1/2016

 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Księga wizualizacji znaku PROW

Szerokie horyzonty

Projekt „Szerokie horyzonty” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” w okresie od 1.09.2020r. – 31.08.2021r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M)zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie 9 gmin, które wchodzą w skład LGD „Perła Jury”. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana ścieżka reintegracji, uwzględniająca diagnozę aktualnej sytuacji uczestnika, jego potencjał i predyspozycje, a także potrzeby.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Pilica, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z dostępnego wsparcia: doradztwa zawodowego, konsultacji psychologicznych, pośrednictwa pracy oraz stażu lub szkolenia.

Wartość projektu: 443 740,63 zł.

Dofinansowanie projektu:  421 553,60 zł.

Wartość środków EFS: 377 179,53 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Aktywni i Kreatywni

Projekt ,,Aktywni i Kreatywni” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ,,Perła Jury” w okresie od 1.09.2019r – 31.08.2020r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład LGD ,,Perła Jury”. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).

Wartość projektu : 442 940,63 zł.

Wartość dofinansowania: 420 793,60 zł.

Wartość środków EFS: 376 499,53 zł.,


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Dokumenty

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwc 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w Hotelu Amazonka w Zawadzie Pilickiej/

Więcej w zakładce aktualne informacje.