Blue Flower

Szerokie horyzonty

Projekt „Szerokie horyzonty” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” w okresie od 1.09.2020r. – 31.08.2021r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M)zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie 9 gmin, które wchodzą w skład LGD „Perła Jury”. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana ścieżka reintegracji, uwzględniająca diagnozę aktualnej sytuacji uczestnika, jego potencjał i predyspozycje, a także potrzeby.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Pilica, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z dostępnego wsparcia: doradztwa zawodowego, konsultacji psychologicznych, pośrednictwa pracy oraz stażu lub szkolenia.

Wartość projektu: 443 740,63 zł.

Dofinansowanie projektu:  421 553,60 zł.

Wartość środków EFS: 377 179,53 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Aktywni i Kreatywni

Projekt ,,Aktywni i Kreatywni” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ,,Perła Jury” w okresie od 1.09.2019r – 31.08.2020r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład LGD ,,Perła Jury”. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).

Wartość projektu : 442 940,63 zł.

Wartość dofinansowania: 420 793,60 zł.

Wartość środków EFS: 376 499,53 zł.,


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Dokumenty

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwc 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w Hotelu Amazonka w Zawadzie Pilickiej/

Więcej w zakładce aktualne informacje.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pn. „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa”, mająca na celu zwiększenie

atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję atrakcji turystycznych z

wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w


ramach
działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.