Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"

                                                    

                                                           Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku (poniedziałek)
o godz. 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu, ul. Rynek 9.

Porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2023 roku – podjęcie stosownych uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
  1. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Programowej i Zarządu na nowy okres programowania.
  2. Zatwierdzenie Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach EFS+ oraz PS WPR
  3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania poprawek w procedurach i kryteriach wyboru operacji wynikających z bieżących zmian w obowiązujących przepisów prawa.
  4. Wolne wnioski
  5. Zakończenie Zebrania

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 17.06.2024r. pod nr 326710061.